ארבעת המינים במדרש ובאגדה

*ארבעה מינים כנגד ארבע כתות בישראל:

כל המקיֵּם מצוַת לולב כהלכתה ומכוֵּן בה כוָּנותיה, זוכה ומביא שלום ואחדות בישראל ונוטע בלבו אהבה לכל אשר בשם ישראל יכונה, ומקרב עצמו ואת הכל תחת כנפי השכינה וגורם לשכינה שתתעלה ולשם ה´ שיגדל כבודו. שכך דרשו החכמים במדרשם:

פְּרִי עֵץ הָדָר - אלו ישראל. מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ומעשים טובים; -:

כַּפֹּת תְּמָרִים - אלו ישראל. מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים;-:

וַעֲנַף עֵץ עָבֹת - אלו ישראל. מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה; -:

וְעַרְבֵי נָחַל - אלו ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם תורה ואין בהם מעשים טובים; -:

 

ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? לאבדם אי אפשר. אלא אמר הקב"ה*אמר הקב"ה- : יוקשרו כולם אגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו.


* אמר הקב"ה- אמרתי שתקחו את הלולב ותנענעוהו בפני, למה? שבשעה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים נענעתי את ההרים שנאמר (תהילים קיד) "ההרים רקדו כאילים" אף לעתיד לבוא אני עושה כן ו"ההרים יפצחו לפניכם רינה וכל השדה ימחאו כף"

*"פרי עץ הדר" זה אברהם שהדרו הקב"ה בשיבה טובה שנאמר (בראשית כד) " ואברהם זקן בא בימים" וכתיב (ויקרא יט) "והדרת פני זקן".
"כפות תמרים" זה יצחק שהיה כפות ועקוד על גבי המזבח.
"וענף עץ אבות" זה יעקב, מה הדס זה רחוש בעלים, כך היה יעקב רחוש בבנים.
"וערבי נחל" זה יוסף, מה ערבה זו כמושה לפני ג' מינים הללו, כך מת יוסף לפני אחיו.
(ויקרא רבא,פרשה ל)

404 Not Found

Not Found

The requested URL /links was not found on this server.